Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Ännu en snabbrapport från APEEE-styrelsen  Carl Johan Åsenius
 Mar 19, 2001 16:29 PST 
Bästa medföräldrar!

Det är återigen dags för en kort sammanfattning av vad som hände på
gårdagens styrelsemöte i föräldraföreningen. Jag blandar även in en del
information från andra fora med anknytning.

Från Europaskolornas styrelse rapporteras att man där rekommenderar att
riktlinjen med en 'conseiller pédagogique' ("tillsynslärare") per 200
elever behålls, vilket innebär att förslag om nedskärningar avvisas.
Dessutom ska de på sikt avlastas div. administrativa uppgifter och
koncentrera sig på sina egentliga. En rekommendation man kanske i
dagsläget får vara ganska nöjd med. Vi har ivrigt förespråkat ännu fler
sådana.

Perioden för försöket med de nya betygen i primärskolan (på vår skola, i
Luxemburg och i Mol) förlängs med ett år och en hel del förenklingar
görs redan i nästa version, främst avseende musik, konst, gymnastik och
moral/religion. Också det i högsta grad i linje med vad vi vill, men mer
återstår att göra i form av förenkling och förtydliganden.
Jag upplevde själv den enkät som bifogades betygen som
otillfredsställande och vet att många har mycket synpunkter i den här
frågan. Jag vore mycket tacksam för alla sådana, särskilt som jag sitter
i en grupp som försöker utvärdera betygen, men försök vara kortfattade.

På sekundärskolan rekommenderar man att minimiantalet timmar sänks från
31 till 28.
För sekundärskolans årskurs 6 och 7 föreslås att obligatorisk
undervisning i språk I och II förlängs med 1 timma, att
fördjupningskurserna i språken tas bort, att 6 elever i stället för 5
ska krävas för att en kurs ska kunna ordnas i tillvalsämnena, att minst
10 elever ska krävas för kompletteringskurser mm,
Systemet för kursvalen på sekundärskolan, och i synnerhet 6 och 7 året,
är oerhört komplicerat. Mängden språk och tillvalsmöjligheter ser i
förstone närmast oändlig ut och många av begränsningarna framträder inte
förrän man faktiskt befinner sig i valsituationen - eller senare.
Det finns en broschyr som ger en god bild av systemet som delas ut i
årskurs 5 och som kan erhållas från skolan. Föräldraföreningen ska också
försöka att få till stånd mer lättillgänglig information om detta, då en
hel del kan vara viktigt att känna till långt innan ens telningar når 5
årskursen i sekundärskolan.
En hithörande fråga är språksektionernas fördelning mellan skolorna (i
Bryssel): koncentreras sektionerna till vissa skolor ökar naturligtvis
möjligheterna att få till stånd vissa kursalternativ, medan kanske en
del av tanken med Europaskolorna går förlorad. Och dessutom blir det ju
ibland längre till närmaste skola… En svår diskussion som nog ändå måste
börja föras inför utvidgningen.

Vakanserna bland föräldrarepresentanter i primärskolans pedagogiska
kommitté måste snarast fyllas. Det rör främst FR, IT, EN och PO.

Den inställda simundervisningen på primärskolan pga. ombyggnad av
simhallen har upprört många. Bl.a. ska vi undersöka om man inte har rätt
att få tillbaka de pengar man betalat.

En lobbygrupp har bildats för att försvara intressena för dem som
tillhör 'kategori III', dvs. där ingen förälder arbetar på någon
EU-institution eller stödjer sig på ett särskilt avtal mellan skolan och
något företag/annan institution. Diskussioner har nämligen börjat föras
från medlemsstaterna om att stegvis höja skolavgifterna för denna grupp,
för att komma i nivå med andra internationella skolor. Vi sänder en
representant för att följa frågan.

Klassrepresentanterna i primärskolan ska ombes ta kontakt med respektive
lärare för att organisera ev. frivilliga föräldrar att hjälpa till på
FootFest 27-28 april.

Enighet om att mer pengar ska satsas på kulturevenemang mm. inom och med
anknytning till skolan. Fler förslag välkomnas. Spridningen av
information om de här evenemangen är ofta också bristfällig.

Det lutar åt en begränsad höjning av skolmatsavgiften, efter att först
ha sänkt med 15 % för fyra år sedan och därefter behållit oförändrade
priser.

Denna vecka kommer en annons att publiceras i Le Soir och The Bulletin,
där APEEE söker en 'business advisor', som ska hjälpa till att försöka
ge förslag till hur man kan strama upp organisationen. Intresserade får
alltså hålla ögonen öppna.

Som vanligt gäller att ni gärna får sprida till andra föräldrar och
gärna skicka mig e-postadresser till föräldrar som vill komma med på
listan. I dag nås 69 föräldrar av de här rapporterna.

Ha det väl,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.