Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Skolårets första APEEE-rapport  Carl Johan Åsenius
 Sep 24, 2001 16:31 PDT 
Kära klassrepresentanter i svenskspråkiga sektionen!

Hösten är här och skolan har redan varit i gång ett ganska bra tag.
Föräldraföreningen, APEEE, hade dock sitt första styrelsemöte för
läsåret i kväll och enligt urgammal tradition ville jag bibringa er de
viktigaste punkterna från det mötet.

OBS: i slutet föreslår jag ett möte med vår språksektions
klassrepresentanter, inte minst inför stundande årsmöte. Det vore
trevligt att se så många som möjligt där.

- Personalfrågor: den person som ursprungligen hade ansvar för att
genomföra systemet med datorberäknad optimering av skolbussrutterna,
Geobus, har sagt upp sig efter en mycket lång tids sjukskrivning, följd
av föräldraledighet. Sannolikt kan man därav dra slutsatsen att Geobus
inte kommer att fullföljas. Föräldraföreningens sekreterare kommer att
ersättas av en vikarie under de närmaste månaderna.

- Julmarknad kommer i år att hållas den 8 december. Förberedande möten
har redan börjat hållas och intresserade av att hjälpa till kan ta
kontakt direkt med mig fvb. eller med någon som varit med tidigare. Pat
Walker samordnar.

- Transportsektionen håller på att flytta in i större och bättre lokaler
på skolan.

- Den verksamhetskonsult, Manolescu, som av APEEE hyrts in på begränsad
tid (i första hand december månad ut) för att se över och ge förslag
till effektivisering av föreningens rörelsedrivande verksamhet,
presenterade sig. Han kommer i första hand att se över behov av
rekryteringar på grund av bl.a. att fler barn äter i bespisningen och
lönegradsförändringar m.m. för de anställda. Tanken är att få en mer
självständig organisation och avlasta styrelsen.

- Belgiens kommunikationsminister avser att anordna ett särskilt möte
med alla berörda, inklusive lokala borgmästare, för att diskutera vår
skolas skriande behov av bussuppställningsplats. Det är ett resultat av
den uppvaktning, med nedslående men i vart fall konklusivt resultat, som
i slutet av vårterminen gjordes av Zaventems borgmästare.

- Vid föräldraföreningen på Europaskolan i Ixelles har utarbetats ett
mycket ambitiöst förslag för hur bl.a. skolorna i Bryssel skulle kunna
organiseras bättre. Genom att samla 4-7 året på sekundärskolan till en
av skolorna skulle man kunna upprätthålla utbudet av valmöjligheter på
sekundärskolan och förhoppningsvis kvaliteten (se för övrigt närmare i
den WoluwInfo som kommer denna vecka). Förslagen, som ska ses som ett
försök att offensivt möta medlemsstaternas ihärdiga krav på besparingar,
ska diskuteras på ett gemensamt möte på Borschette omkr. 20.45 på onsdag
(26/9) kväll (I samband med Ixelles-föreningens årsmöte). Intresserade
är i högsta grad välkomna.
Vår styrelse ställer sig försiktigt positiv till tankarna. Inte minst
kan det vara ett sätt att lättare erbjuda de mindre språksektionerna ett
större urval kurser. Även jag har preliminärt uttalat mig positivt om
förslagen. De borde kunna göra att man lättare kan bevara dagens reella
kursutbud gentemot tendensen att höja “kvalgränsen” för hur många
sökande som krävs för att en kurs ska anordnas. Men alla synpunkter
välkomna.

- Olika förslag diskuterades för hur mottagandet av nya föräldrar kan
bli bättre, främst från APEEE: s sida.

- Årsmötet kommer som de senaste åren att hållas i två omgångar: 26
november (deltagande av nye skolchefen och rektorerna, diskussion,
frågor) och 4 december (val till styrelse m.m., “traditionella
årsmötesfrågor”).

- Föreningens sociala fond hotar att ganska snart tömmas p.g.a.
ersättning för transporter, bespisning m.m. till familjer som befriats
från hela eller del av skolavgiften. De tillfälliga stödinsatser som
varit avsikten blir alltför ofta till ekonomiskt stöd över flera år.

Så långt snabbnyheterna. Jag föreslår alltså att vi klassrepresentanter,
gamla som nya, försöker träffas för ett sektionsmöte torsdagen den 25
oktober, kl. 19.30. Jag kommer inte till dess att ha e-postadresser till
alla nyvalda, utan litar på att de gamla vidarebefordrar kallelsen till
de nya och gärna e-postadresser till mig. Återkommer om närmare lokal på
skolan.
Någon fast dagordning vill jag inte föreslå, men nya representanter i
styrelsen, Europaskolornas framtid i allmänhet och de i Bryssels i
synnerhet samt specifika frågor för vår sektion kan väl vara en stomme
att utgå ifrån.

Väl mötta, glöm inte sprida till medföräldrar, tänk på att meddela
ändrade/nya adresser och många hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.