Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
APEEE...  Carl Johan Åsenius
 Oct 22, 2001 16:13 PDT 
Kära medföräldrar och särskilt välkomna till er som är nyvalda!

Föräldraföreningens styrelse har mötts igen (kunde ni aldrig ha
gissat…). Referatet blir dock ännu kortare än vanligt, då mesta tiden
ägnades rapporter m.m. inför stundande årsmötet.
Mer om mötet den 6 november i slutet.

Toaletterna på i synnerhet primärskolan har diskuterats flitigt på
WoluweMail den senaste tiden och så även i viss mån på
styrelsesammanträdet. I botten ligger ju – som vanligt –
överbefolkningen och vårt allmänna intryck är nog att skolledningen gör
nästan vad den kan. Städning tre gånger om dagen + inspektioner ett
antal gånger per dag borde räcka en bra bit på väg. Frågan kommer i alla
fall åter att tas upp i de pedagogiska kommittéerna. Kan mer resurser
göra skillnad, så får vi försöka få fram dem.

Syftet är ju att årsmötet ska kunna klaras av på en kväll den 29
november, med 4 december som reservdag. Det kommer att kräva stram
mötesledning och koncisa inlägg. Tiden ska räcka både till val, en
ordentlig utfrågning av vår skolledning och generalsekreteraren för
Europaskolorna, diskussion om förslagen rörande Europaskolornas framtid
samt traditionella årsmötesfrågor.

En annan faktor som kan ställa till problem är det nya valsystemet, där
i princip hälften väljs på ett år och hälften på två. Tanken är att det
inom varje sektion är den som får flest röster som väljs på två år.

En lång diskussion ägnades fördelningen i budgeten av allmänna
omkostnader på de olika verksamhetsgrenarna. I år kompliceras saken av
kostnaden för ”verksamhetsrådgivaren”, som sticker i ögonen, och av att
vi även söker fördela kostnaden för föreningens sekreterare. Alla
försvarar sin budget och vill ta så liten del av de allmänna kostnaderna
som möjligt.
På grund av omfördelningen av de allmänna kostnaderna kommer i stället
grenen ”Allmänna frågor” att förefalla ge ett stort överskott, något som
dock tyvärr är blott en synvilla…

Verksamhetsrådgivaren har för övrigt lämnat en första preliminär
rapport. Den innehåller en del viktiga sanningar och vi får anledning
att återkomma till den.

Uppsättningen av Rickard III får en garanti på BEF 75 000, inte minst i
linje med styrelsens önskan att uppmuntra all slags social/kulturell
verksamhet så mycket som möjligt.

Mest diskussion vid genomgången av rapporterna till årsmötet väckte
transportgruppens, där man sökte ta tillfället i akt att hänga ut
företrädare för inköpet av Geobus, det datoriserade system för att lägga
upp bussrutterna som nu inte använts på mycket mer än ett år. Med
hänvisning till bl.a. att en utvärdering håller på att göras av
verksamhetsrådgivaren, kommer dock denna del av rapporten att behandlas
separat.


Så långt det mötet. Som tidigare meddelats, är ni hjärtligt välkomna
till sektionsmöte den 6 november kl. 19.30, där Barbro Eriksson,
skolinspektör på Skolverket och svensk representant i Europaskolornas
styrelse, lovat vara med och svara på frågor. Exakt vilken lokal ännu
inte klart, men det blir någonstans på skolan.
På det mötet bör vi också passa på att bestämma vilka som ska
representera sektionen i de pedagogiska kommittéerna och vilka vi vill
se som styrelserepresentanter. Jag skulle också tycka det vore bra om vi
talade om bl.a. ev. omgruppering av sekundärskolorna i Bryssel och om
religionsundervisningen.

Som tidigare sagt är både gamla och nya klassrepresentanter välkomna och
även andra intresserade föräldrar. Av lokalskäl behöver jag dock veta
ungefär hur många andra som i så fall kommer.

Jag har fått en del e-postadresser till nya klassrepresentanter, men
inte alla. Skicka så snart som möjligt!

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.