Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
(no subject)  Carl Johan Åsenius
 Nov 20, 2001 15:14 PST 
Kära klassrepresentanter och andra!

Det drar ihop sig till årsmöte, vilket präglade gårdagens
styrelsesammanträde, men också betyder att detta sannolikt blir denna
mandatperiods sista snabbrapport.

Tack till er som kom till sektionsmötet. Nedan försöker jag baka in lite
av det Barbro berättade, för er som inte kunde komma.

Jag ber om tillgift för om det blir lite långt och ostrukturerat. Som
vanligt kommer ett antal viktiga påpekanden på slutet.

Inget ytterligare hade framkommit om det falska bomblarmet i onsdags. En
man hade på franska ringt och sagt att en bomb skulle explodera på
flicktoaletten kl. 09.05, skolan hade utrymts på 6 min., polis, brandkår
och säkerhetspersonal från kommissionen hade varit på plats relativt
snabbt och efter 45 minuters resultatlöst sökande hade klasserna fått gå
tillbaka. Rektor Sfingopoulos hade omgående ringt till
föräldraföreningens ordförande, som skickade ut information över
WoluweParents (för er som ännu inte registrerat er:
woluwe-paren-@yahooGroups.com). Utredning pågår om vem som
ringt. Föreningen har även bett om skriftlig information.

I samband med bomblarmet framkom vissa evakueringsproblem på
sekundärskolan. Skolan och föreningen har av byggnadsstyrelsen begärt
att den ytterligare evakueringstrappa som är planerad ska prioriteras
före (den som det förefaller tämligen meningslösa) inklädningen av
fasaden. En nödtelefon på tredje våningen av primärskolan har begärts.

Toaletterna är ett återkommande tema, men inget nytt har tillkommit i
sak. I princip alla är ense om att skolan gör vad som rimligen kan
göras.

Kritik har, efter den incident på primärskolan jag tidigare nämnt
mellan, som det förefaller, italienare och portugiser där en pojke
skadades, fortsatt riktats mot bristande rastövervakning. Ett problem är
att vissa av rastvakterna tycks sakna auktoritet och/eller vilja att
engagera sig. Skärpning har utlovats.

Den av föreningen inhyrde konsulten har avsagt sig uppdraget på grund av
tidsbrist, men ska slutföra de delar han börjat och skaffa förslag till
ersättare. I den gemensamma gruppen för bespisningen opponerar sig
skolledningen mot att alltför stor del av konsultkostnaderna i budgeten
belastas bespisningen. Fördelningen av sannolikt mycket lägre faktiska
kostnader kommer att ses över i samband med att konsultens faktiska
arbete genomförs.

I juli kommer de gamla prefab-byggnaderna till slut att tas bort. Vi
kräver då ersättningslokaler för bl.a. efter skolan-verksamheten.

85 % av eleverna äter på bespisningen – högsta antalet någonsin. Vissa
problem finns med tråkigt och mindre välsmakande biokött och nya
leverantörer söks.

I Europaskolornas högsta råd har Frankrike, ev. på grund av att ännu
ingen Europaskola placerats i Frankrike, stoppat ett beslut om att av
belgiska staten begära en fjärde skola i Bryssel. Alla övriga
medlemsstater är införstådda och söker bearbeta Frankrike, men beslut
kan nu tidigast fattas i januari. Franska sektionen m.fl. kommer att
söka påverka via nationella kanaler.

I ett dokument till högsta rådet har föreslagits höga trösklar för att
skapa nya språksektioner. Hade de trösklarna funnits när Sverige och
Finland blev medlemmar, skulle vi först i år ha kunnat bilda sektioner.
Förslaget kommer dock att möta hård patrull från bl.a. England,
Frankrike och Tyskland, vars sektioner i första hand i stället då skulle
få ta hand om “utvidgningens barn”. De är inte beredda att finansiera de
ytterligare lärare som skulle krävas.

Fördelningen när Uccle åter står klar med full kapacitet är nu klar och
nästa läsår kommer 181 elever ur de tyska, franska och engelska
sektionerna på primärskolan som bor på Ixelles-sidan om Avenue Tervuren
att flytta till Ixelles. Det finns bara fem frivilliga.

Herr Morgan har bestämt avsagt sig samordningsansvaret för FootFest
nästa år och det blir ingen sådan om man inte ganska snart hittar någon
frivillig. Finns någon beredd i våra led?

Skolans grannar är åter på krigsstigen och kräver att de som lämnar sina
barn i bil ska göra det längre från skolan. Vi svarar att om kommunen
eller någon grannkommun upplät plats för bussarna, skulle problemet till
största delen vara ur vägen.

Herr McGurk motsätter sig en samgruppering av 4-7 åren i sekundärskolan
till en skola i Bryssel, med motivering att en stor del av lärarna i dag
undervisar både i 1-3 och i 4-7. Mot det kan man bl.a. invända att det
till inte ringa del är ett schemaläggningsproblem och att lärare i många
länder redan har utbildningar som är inriktade mot antingen högstadium
eller gymnasium (motsv.).

Det förefaller som om planerna på att förlägga en del av kommissionens
daghemsverksamhet till Woluwe har skrinlagts, medan det kommer att bli
sådan i Uccle och Ixelles. Både föreningen och skolan har motsatt sig
planerna.

Fortsatta farhågor finns om tidsbrist vid årsmötet den 29/11. Allt
kommer att göras för att val m.m. ska flyta smidigt.

Flera sektioner har svårt att hitta kandidater till styrelsen, men även
till de pedagogiska kommittéerna => e-postpåminnelser, rundringningar
och WoluwInfo-artikel. Nuvarande ordförande, Caroline De Jong, erbjuder
sig att stanna kvar till sommaren, vilket tillfälligt skulle hjälpa
kontinuiteten.

Efter skola-verksamheten går – som vanligt – för högtryck och glädjande
nog har tillkommit en aktivitet med den ädla sporten innebandy – tack
Pekka!

Det finns ett konkret förslag från en klassrepresentant bl.a. om att
konsekvent föra fram beteckningen “svenskspråkiga sektionen” på vår
sektion. Det är vad jag själv använder och ställer mig helhjärtat bakom
– vad säger ni?

Som vanligt kommer några av klassrepresentanterna att ombes dela ut
röstkort och pricka av vid ingången till årsmötet.

Mig veterligen finns nu en klassrepresentant i svenskspråkiga sektionen
som i alla fall överväger att kandidera till styrelsen. Men inte minst
då hon ännu inte bestämt sig, behöver vi fortfarande frivilliga: Hjälp!
Även om jag skulle gå ett varv till, måste vi tänka på återväxten.
Dessutom är det intressant!
Vi har också en frivillig för att efterträda mig i pedagogiska kommittén
för förskolan/primärskolan, Eva Winqvist – tack Eva!

Som sagt, alldeles för långt… Jag har fortfarande inte fått någon
sammanställds e-postlista, så var snälla och fortsätt skicka mig
adresser.

Många hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.