Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Nytt från APEEE-fronten  Carl Johan Åsenius
 Oct 29, 2002 16:33 PST 
Hej kära vänner!

Förlåt att jag inte hört av mig via den här kanalen på ett tag, men
tiden räcker inte riktigt till. Dessutom tycker jag att
informationsflödet från föräldraföreningen fungerat ganska bra under
senare tid – inte minst tack vare vår oerhört hårt arbetande ordförande,
Caroline De Jong. Behovet av särskild information blir då kanske mindre.

Nedan följer en lite blandad kompott. Jag har tyvärr ännu inte fått
listorna över de nyvalda klassrepresentanterna, så de gamla kanske kan
vidarebefordra till de nya.

För det första återfinns nedan Ingemar Strandviks (Tack Ingemar!)
utmärkta rapport från stormötet med alla tre föräldraföreningarna den 22
oktober. Läs och begrunda! I dagsläget är det mest konkreta att så många
som möjligt möter upp och lägger tyngd bakom orden när föreningarna ska
uppvakta överstyrelsen och överlämna resolutionerna (de har nyligen
skickats runt på e-postlistorna - kontakta mig om ni inte sett dem).
Mest akut är naturligtvis att snabbt få en fjärde (och egentligen även
en femte) skola, för att lätta på trycket på dagens skolor och stå klara
inför utvidgningen.

Vi ses alltså, hoppas jag, den 5 november kl. 09.00, vid Rue de
Froissart 36! Det bör inte behöva ta särskilt lång tid.

Hastigt och lustigt har, som ni vet, arbetet med den nya aulan kommit i
gång. Anledningen till att det gick så snabbt, var att ”det fanns pengar
över i budgeten” hos belgiska byggnadsstyrelsen. Även om det ställer
till med mycket förtret och många är förbittrade över att små skolgårdar
blir ännu mindre, tror jag ändå man får se det som mycket positivt på
sikt. Förhoppningsvis slipper vi bl.a. de långa perioder i slutet av
terminerna, då idrottsaktiviteter ställs in och (på våren)
sekundärskolan över huvud taget inte har någon undervisning p.g.a.
bristen på examenslokaler.

Det finns även risk/chans för andra byggnadsarbeten inom inte alltför
avlägsen framtid. En vaktmästarbostad planeras i ett hörn av
sporthallen, ovanför vaktkuren, och lokalerna där nu bl.a. transport-,
sport- och kulturverksamheten samordnas tänker man disponera om för att
få fler klassrum/kontor och slippa att trappan mynnar ut i gatan framför
sekundärbyggnaden. Och fortfarande har ju inte de utdömda barackerna
försvunnit…

Efter närmare sex års enveten kamp, är det nu definitivt klart att Karin
Fagrell får en heltidsassistent på förskolan! Stort tack till Louise,
Anna, Yngve, Susanna och alla andra som legat på och inte minst till
Karin själv.

Föräldraföreningens styrelse ägnar fortfarande mycket tid åt
administrativa och personalärenden, men anställning av en ”konsult” på
begränsad tid för att söka reda ut gamla surdegar och få till stånd en
bättre organisation har avlastat en hel del. Frågan om fjärde skolan,
överflyttningen av barn till tredje skolan i Ixelles, de ständiga
sparkraven på skolornas budgetar (samtidigt som man startar nya i
Frankfurt och Alicante!), mervärdesbeskattning av skoltransporter och
skolmat, den raskt sinande kassan i föreningens sociala fond,
tidsbegränsningen av lärarnas anställningskontrakt och frågan om
föreningen behöver fortsatt konsult- eller annat administrativt och
organisatoriskt stöd är andra frågor som är och har varit heta. I
dagarna kommer föreningens årsberättelse i brevlådan inför årsmötet och
jag rekommenderar livligt att ni läser åtminstone ordförandens
redovisning. Den är skriven av en initierad, mycket energisk och insatt
ordförande och ger en utmärkt överblick över dagens huvudfrågor.

Det leder till ett annat problem. Caroline De Jong lämnar nu definitivt
Bryssel, skolan och föreningen. Hon blir mycket svår att ersätta och det
finns inga naturliga kandidater. Faktum är, att det inte finns några
kandidater alls, mig veterligen. Ordföranden utses inom styrelsen.
Dessutom har – som vanligt – ett antal ledamöter av olika skäl
försvunnit under året som gått. Utöver den nya ordningen med nyval för
halva styrelsen varje år krävs därför ett antal fyllnadsval. Mer om det
i WoluwInfo och i handlingarna som snart kommer ut.

Beträffande representation för svenskspråkiga sektionen, sitter i dag
Eva Winqvist i primärskolans pedagogiska kommitté. Hon har dock inte
längre själv barn i primärskolan och sektionen borde därför försöka
hitta någon annan intresserad. Uppdraget ger ganska bra inblick i skolan
och är intressant. Omkr. 4-5 möten per läsår, på eftermiddagar, plus
förmöten mellan föräldrarepresentanter. Frivilliga är välkomna.

I sekundärskolans pedagogiska kommitté var vi representerade av Filippa
Arvas Olsson, som tyvärr flyttat tillbaka till Stockholm. Preliminära
kontakter har tagits med en ny representant, men ett sektionsmöte krävs
för att ”stadfästa” representationen. Dessutom kanske det finns andra
kandidater? Förutsättningarna ungefär desamma som på primärskolan.

I styrelsen sitter f.n. jag och Marie Christiansson (klass P5 är ngt.
överrepresenterad …). Marie har gjort ett jättebra jobb, inte minst på
hälso- och säkerhetsområdet. Jag tror att hon är intresserad av att
sitta kvar och det tycker jag vore väldigt bra om hon gjorde.
Själv har jag (som påpekats tidigare) suttit alldeles för länge. Även om
det krävs en viss tid för att ”bli varm i kläderna”, är den tiden länge
sedan förbi. Formellt lär jag kunna sitta ett år till, men det skulle
behövas nya krafter. Var finns ni hugade?!

Jag föreslår att vi samlas till sektionsmöte före årsmötet. Dels för
allmänt informationsutbyte, dels för att slå fast representationen i
pedagogiska kommittéer och styrelsen. Det vore jättekul om någon från
biblioteket kan vara med och berätta lite också. Som datum föreslår jag
den 12 november, 19.00. Med all sannolikhet på skolan.
Det vore väldigt bra att få veta ungefär hur många som kan komma. Kanske
kan vi fixa fika av något slag. Skicka e-post till
asen-@chello.be

OK, det blev långt igen, jag vet...
Vänliga hälsningar och väl mötta den 12 november.

Carl Johan

PS Jag vet att julmarknadsgruppen behöver hjälp av friska krafter.
Kontakta Terese Caperman på 02/779.83.55. DS

______________

De tre föräldraföreningarnas stormöte, tisdag 22 oktober 2002 klockan
20.00Här följer ett referat från mötet. Jag frånsäger mig vänligt men bestämt
allt utomobligatoriskt ansvar för eventuella sakfel.

Den annalkande utvidgningen och oron över att alla besparingar ska gå ut
över skolutbildningens innehåll föranledde föräldraföreningarna vid de
tre Europaskolorna att kalla till gemensamt stormöte den 22 oktober
2002. På dagordningen stod att presentera bakgrunden till fem
resolutioner som man ville anta och få mandat för att lägga fram för
skolledningen vid dess möte den 5-6 november. De fem resolutionerna
bifogas. Ni har för övrigt fått dem hemsända tidigare.

I huvudsak gäller det tre frågor:

∑ Behovet av att genast bygga en fjärde Europaskola och börja
planera för en femte
∑ Omöjligheten att bibehålla kvaliteten på undervisningen om
ingenting drastiskt görs åt föreslagna och redan genomförda besparingar
∑ Behovet av att reformera det sätt på vilket Europaskolorna styrs


Vad gäller den första frågan räknar man med att utvidgningen kommer att
föra med sig ca 400 nya elever per år från 2004 till 2009, dvs.
sammanlagt 2 500 nya elever. Föräldraföreningarna har påtalat detta
sedan 1994… Nu börjar det bli minst sagt bråttom. Tre platser diskuteras
för tillfället: Kaserner i Laeken, en golfbana i Wavre och en plats i
Louvain-la-Neuve. Det är dock hittills bara diskussioner och inget
konkret förslag har lagts fram ännu.

Om det gamla vanliga systemet behålls måste delar av dagens franska och
engelska sektioner omlokaliseras till den nya skolan. Detsamma kan komma
att gälla tre små språksektioner, om inte alla nykomlingar ska sättas i
den nya skolan, vilket verkar mindre troligt. Eftersom tidigare
erfarenheter visar att det är ett rent helvete att få folk att acceptera
en skolflytt, vill man utreda ett förslag om att inrätta ett gemensamt
gymnasium för alla språksektioner (se vidare nedan).

Vad gäller den andra frågan har vissa besparingar redan genomförts (det
högsta antalet elever per klass, 32, har inte minskats trots att en
utredning kommit fram till att det vore lämpligt ; restriktiv
personalpolitk; uppskjutna materialinköp; höjningar av skolavgifterna
för kategori III-barn).

Andra förslag är på gång:

∑ Undervisning på språk 2 i stället för språk 1 i matte och
NO/SO-ämnen
∑ Höjning av minsta antalet elever för tillvalsämnen (options)
från fem till sex
∑ Höjning av minsta antalet elever för tillvalsämnen (cours
complémentaire) till tio
∑ Minskat antal pedagogiska rådgivare (conseillers d’éducation)
∑ Olika utbildningsprogram för de olika skolorna
∑ Indragning av datakursen fôr S6-S7 två timmar i veckan
∑ Stängning av små sektioner om tillräckligt elevunderlag saknas
∑ En miljon i besparingar i nästa års budget
∑ Två miljoner i ökade intäkter i nästa års budget huvudsakligen
genom chockhöjningar av skolavgifterna fôr utomstående (kategori
III-elever). Detta är man starkt kritiskt till eftersom man anser att
det är bra för barnen att träffa annat än EU-tjänstemannabarn. Redan
idag är 83% av eleverna i Bxl II kategori I-barn.

För att bemöta detta har föräldraföreningarna har tagit fram alternativa
förslag till besparingar:

∑ Moral och religion på språk 2 från och med årskurs S4
∑ Moral och religion frivilligt för S6/S7
∑ Samla samtliga S4-S7 i en och samma skola, alltså ett gemensamt
gymnasium. Detta skulle ge mindre splittring av språksektionerna (för
EN, FR, DE, NL, IT, ES) och genom besparingar i storleksordningen 25-30%
trots detta även möjlighet till mindre klasser, fler tillvalsmöjligheter
(lättare att få ihop minsta antal som krävs för en kurs) och slutligen
till att man skulle kunna införa andra, mindre teoretiska
gymnasieprogram. Lärarna och ledningen är dock kritisk.

Vad gäller den tredje frågan är den så pass komplicerad att jag avstår
från att gå in på detaljer. Kortfattat är det uppenbart att saker och
ting inte fungerar tillfredsställande idag och att det kommer att gå
helt över styr i och med utvidgningen. Bland annat föreslår man därför
att EU tar över huvudmannaskapet för skolan och att man alltså överger
det mellanstatliga sättet att sköta skolan. Kommissionen står redan idag
för 65 % av skolornas budget.

Jag gick 23.30 och då hade de fyra första resolutionerna antagits, med
vissa smärre ändringar. Jag förmodar att även den femte antogs fram på
småtimmarna, men det vet jag alltså inte. Den femte är ju som ni ser den
mest kontroversiella eftersom den i princip säger att skolledningen är
inkompetent…

Hälsningar

Ingemar Strandvik
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.